Mariehønens læreplan 2021


Udarbejdet af Mariehønens personale og bestyrelse dec. 2018.

Redigeret foråret 2021.

 

Vi samarbejder med forældrene om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse

Forældrene har det primære ansvar for deres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse, derfor involverer og inddrager vi vores familier aktivt, det kan være ved:

I Mariehønen tilbyder vi :

             Samtale i forbindelse med motorik test i KIB , når barnet er omkring 2 år+

             I forbindelse med dialogvurderingen i KIB, en afsluttende/forberedende samtale til barnets overgang  til børnehave ca. 4-6 mdr før barnet stopper i vuggestue.

            Der tilbydes endvidere samtale(r) hvis behovet opstår fra enten forældrene og/eller vug.st

Vi bruger og samarbejder med nærmiljøets mange muligheder

Vi inddrager lokalsamfundet, således at børn drager fordel af at udvide deres horisont og skaber nysgerrighed, tryghed og lyst til at udforske omverdenen.

I Mariehønen bruger vi i høj grad lokalmiljøet omkring os og vi prioriterer at komme ud og opleve og udvide barnets omverdensbevidsthed. Det kan være på gåben, klapvogn eller Niholacykler til bl.a Nonneparken, skov, fodboldbanen, andre institutioner, dyrene, Emdrup sø, Netto, lokale kulturarrangementer og kulturpakkerne.

Vi tager på flere ture der ligger lidt længere væk og det gør vi  enten i tog eller bus og selve turen, er en kæmpe oplevelse i sig selv. Vi har en årlig : bondegårdstur og Zootur, og benytter os ofte af : biblioteket, Eksperimentariet, Dyrehaven, teater forestillinger, Remissen m.m

 

 

Vi arbejder med overgange i børns liv

Børn har flere overgange i deres liv, og skifter børnefællesskaber flere gange. For at dette skal lykkes bedst muligt for barnet, er det vigtigt, at forældre og personale samarbejder om at skabe sammenhæng i disse overgange.

I Mariehønen afholdes for samtaler med alle familier og sammen med forældrene, planlægger vi opstarten så den passer til barnet/familien. Vi udarbejder sammen med forældrene ”Barnets bog”, hvor vi og familien bidrager til, at mappen bygger bro mellem vuggestuen og hjemmet.

I Mariehønen afholder vi afsluttende/forberedende samtale med familien ved overgang til bh og hvor vi i samarbejde støtter op om barnets udviklings potentialer. Samtalen tager afsæt i dialog vurderingen (KIB), hvor både personale og forældre bidrager med hver deres oplevelser og perspektiver. Vi tager på bh besøg med barnet og deres venner. Vi laver en lille fotobog om barnets børnehave besøg, som familien kan bruge til, at tale med barnet om den nye overgang.

Vi tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer, som tager højde for børn i udsatte positioner ved

Alle børn kan i perioder befinde sig i en udsat position, så vi tilrettelægger altid læringsmiljøer som tager højde for alle børn i hverdagen

I Mariehønen indretter og omlægger vi lege- og læringsmiljøer, der tager afsæt i vores aktuelle børnegruppe. Vi har øje for det enkelte barn i samspil med den øvrige gruppe, så alle børn har lige deltagelses muligheder for at indgå i positive børnefællesskaber. Vi opdeler dagligt børnene i mindre legegrupper i tæt relation til en voksen, der tager afsæt i barnets alder, udvikling og trivsel. 

Samarbejde med forældrebestyrelsen

Vi er i tæt samarbejde med vores valgte bestyrelser, om at kvalificere dagtilbuddets kvalitet

I Mariehønen har vi et tæt og værdifuldt samarbejde med vores bestyrelse om såvel drift som pædagogisk praksis. Bestyrelsen forholder sig til og kvalificerer vores pædagogik, nye tiltag, forældresamarbejde, læreplaner m.m. Bestyrelsen har bl.a sammen med det pædagogiske personale, udviklet Mariehønens vision for forældresamarbejde. Fællesmøder on fælles temaer er meget givende og skaber sammenhængskraft mellem bestyrelsen og personalegruppen.

Den styrkede pædagogiske læreplan

Krop, sanser og bevægelse

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen.

Sanserne er børns adgang til verden og fundamentet for at opfatte og begribe verden. Gennem brug af sanserne udvikles hjernens neurale netværk.

Sanserne er således børns adgang til direkte, konkrete erfaringer med omgivelserne og derfor også fundamentet for tilegnelse af fx sprogets abstrakte begreber. 

I Mariehønen tilstræber vi, at alle børn bliver udfordret motorisk og sansemotorisk, gennem leg, i vores omgivelser så vel indendørs som udendørs og de aktiviteter vi har fokus på. For os er det vigtigt, at vi gennem fællesskaber og leg bidrager, understøtter og motiverer barnet til, at føle glæde og har mod på, at bevæge sig i forskellige sammenhænge, også når det er ”lidt farligt” og at barnets måde at sanse og forstå verden på bliver stimuleret og udfordret således at barnet befinder sig godt i ”verden”.

Vi inviterer til, at alle møbler på stuen kan bruges til motoriske udfoldelser, vi har specifikke motorik redskaber som vi bruger flittigt i små motorikhold. Vi tilstræber at være ude dagligt, både på vores legeplads og ude i den større natur, endvidere har vi altid opmærksomheden rettet imod barnets selvhjulpethed, hvor vi sammen med barnet øver hvad der er op og ned, at få tøj af og på, vaske hænder, pudse næse, smøre mad, hælde op osv.

Natur, udeliv og science

Vi samarbejder med forældrene, for at understøtte en grundlæggende naturvidenskabelig dannelse af børnene.

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension. Legen er en væsentlig indgang, både med hensyn til børnenes oplevelser af naturen og sig selv i naturen.

I Mariehønen følger vi med i årstiderne og naturens gang, vi har fokus på vejrskift, naturmaterialer, og naturfænomener. Vi går ud i al slags vejr og vores børn er glade for at være og lege ude også i regnvejr. Vi laver små projekter og forsøg bl.a med at så karse, udfolde os kreativ med naturmaterialer, undersøge hvad der kan flyde i vand og hvad kan man gøre med en kastanje ,  hvor bor bænkebideren, hvor lang er en regnorm og bor edderkoppen i sit spind ?. Vi planter med børnenes familier hvert forår, passer og vander vores blomster, frugt og urter og smager på dem til frokost. Vi inddrager naturen og vores omkringliggende miljø, som f.eks Eksperimentariet, bondegård, strand og skov, følger og forfølger børnenes naturlige nysgerrighed i vores hverdag.

Social udvikling

Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, der bidrager til demokratisk dannelse. Gennem legen lærer børn at forhandle, at indgå kompromisser og at løse konflikter.

Hos os spiller legen en central rolle.

I Mariehønen indretter og omretter vi legemiljøer så de understøtter fællesskaber i den aktuelle børnegruppe med hensyn til interesser, alder og udvikling. Vi opdeler børnegruppen i mindre grupper så alle børn inddrages og oplever sig som en del af fællesskabet og så alle børn har en tæt voksen kontakt, der møder barnet og gruppen med positive forventninger der understøtter barnets lyst og mod til at møde verden. Vi er opmærksomme på, at følge børnenes spor og afbryder derfor ikke værdifuld leg og samvær og forsøger så vidt muligt, at begrænse opbrud i barnets/gruppens hverdag . Vi tager afsæt i ”Fri for mobberi ”og det afspejler vores måde at møde barnet på, måden vi kommunikerer på, måden vi danner relationer på og måden vi møder andre empatisk. I Mariehønen inddrager vi børnene i flere daglige gøremål, en uge af gangen, har vi ”dagens hjælper”, der sammen med en voksen, henter mad, dækker bord, kører ud med madvognen osv. Det er vores oplevelse, at denne særlige rolle er af stor betydning for barnet og gruppen. At være betydningsfuld, at få og mestre en særlig opgave, at blive tituleret af vennerne med positive vendinger og hænge visuelt på døren som ugens særlige.

I Mariehønen lægger vi stor vægt på, at alle børn dagligt får en god modtagelse og afsked, at vi sammen med barnets venner får alle børn til at opleve sig som en værdifuld del af et fællesskab, at det var godt de kom og at de skal have det godt til vi ses igen.

Kommunikation og sprog

Et komplekst og nuanceret sprog er afgørende for børns udvikling og dannelse, i det sprog giver børn mulighed for at ytre og forstå tanker, følelser, behov og viden om verden.

Børne kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.

Legen er en central øvebane for barnets ordforråd, sætninger og kommunikative kompetencer.

I Mariehønen sætter vi ord på og oversætter børnenes gøren og færden, vi understøtter det nonverbale sprog bl.a igennem fagter til følelser, udsagn, sange, rim og remser. Vi visualiserer sprog, aktiviteter, sange og fortællinger med udsmykning af vores opholdsrum og delagtiggør vores fokus områder med forældrene, således at der i hjemmet kan følges op på fortællinger, sange osv.

Vi arbejder året rundt med to måneders temaer, hvor vi sammen med børnene fordyber os i relevante temaer der understøtter barnets sprog og muligheder for oplevelser, fortællinger og genfortællinger.

Vi opdeler børnene i mindre grupper, der gør at alle børn får mulighed for at udfolde sig og at det pædagogiske personale har mulighed for at tilrettelægge, så alle børn tilgodeses i forhold til udvikling af sprog.

Vi bruger bøger, sange, billeder, skrift sprog, IPAD, hørebøffer m.m som forskellige aktivitets muligheder og læringsstile der understøtter sproget såvel verbalt som nonverbalt.

Kultur, æstetik og fællesskab

Hos os mødes børn, forældre og pædagogisk personale med mange forskellige baggrunde, kulturer, normer, traditioner og sædvaner. Denne forskellighed ser vi som en ressource, da et læringsmiljø præget af mangfoldighed og accept er med til at udvikle børns forståelse af egne værdier og respekt for andres og bidrager til inklusion og tolerance.

Vi giver forældrene mulighed for at være en del af vores hverdag og fællesskab.

I Mariehønen har vi flere gode traditioner som vi vægter højt. At være sammen med nogen om noget er betydningsfyldt for barnet og for fællesskabet som de indgår i. Så vidt muligt, inddrager vi barnets familie der hvor det giver mening. Bl.a har vi vores årlige jule-og sommerfest hvor barnets familie deltager, vi justerer og reflekterer vores arrangementer, så de passer til vores aktuelle børnegruppe og gruppens behov. Alle børn deltager ikke i alle aktiviteter, men alle børn tilbydes deltagelsesbaner der passer til deres alder, udvikling og behov.

Vi har i foråret bedsteforældre/plantedag, hvor barnet sammen med deres ”bedster” har en blomst, grønsag eller krydderurt med, som plantes sammen. Efterfølgende kan barnet følge/passe deres plantes vækst og sågar smage på den ved dagens frokost. Vi vil gerne være brobyggere mellem vuggestue og hjem, således at barnet oplever deres verden sammen med deres familier og omvendt.

Ligeledes vægter vi i Mariehønen, at få gode og mange forskellige oplevelser med børnene og deltager årligt i flere af Gentofte kommunes kulturpakker enten i vuggestuen eller ude i verden. Ved at deltage i kulturpakkerne bliver børnene introduceret til mange forskellige udtryksformer, hvor de får mulighed for at eksperimentere, konstruere og udtrykke sig kreativt såvel sprogligt, motorisk og kunstnerisk.

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder.

Igennem leg og andre meningsfulde aktiviteter, gør børn sig væsentlige erfaringer med forskellige sociale positioner, som giver dem et grundlæggende demokratisk værdisæt, der udvikler og understøtter børnenes dannelse og livsduelighed.

Såvel hjemme som i dagtilbuddet er det vigtigt, at læringsmiljøet understøtter børnene i at udtrykke deres følelser og håndtere konflikter hensigtsmæssigt uden at miste gåpåmodet fremadrettet.

I Mariehønen arbejder vi altid i små og differentierede fællesskaber, vi er opmærksomme på, at alle børn har lige deltagelsesmuligheder og er en del af fællesskabet. Vi er opmærksomme på barnets personlige udfordringer/kompetencer og hjælper barnet med at komme i spil på en positiv måde og nærme sig næste udviklings zone. De store børn får tildelt opgaver de både kan honorere men også vokse i, vi har indført ”ugens hjælper”, som går ud på, at barnet sammen med en personale,  henter mad, dækker bord osv, hjælperens billede hænger på døren hele ugen, så alle kan se hvem der er dennes uge særlige hjælper.

Vi har” barnets bog”, som vi samarbejder med familien om, med billeder af barnets familie, hus, hund, tegninger og små fortællinger. Bogen bliver brugt som bindeled mellem vuggestue/hjem, men også blandt børnene som en oplagt fortælling om hinanden og deres familier. Bogen er meget personlig og tegner et billede af det enkelte barn, dets oplevelser, venner og familie og er meget betydningsfuldt for det enkelte barn, både i nuèt og fremover.