Vuggestuen Mariehønens læreplan


Udarbejdet af personalet samt bestyrelsen i 2018.

Redigeret og evalueret i foråret 2023

 

Vi samarbejder med forældrene om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Forældrene har det primære ansvar for deres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse, derfor involverer og inddrager vi vores familier aktivt. Det kan være ved:

I Mariehønen tilbyder vi:

 

 

Vi bruger og samarbejder med nærmiljøets mange muligheder

Vi inddrager lokalsamfundet, således at børn drager fordel af at udvide deres horisont og skaber nysgerrighed, tryghed og lyst til at udforske omverdenen.

I Mariehønen bruger vi i høj grad lokalmiljøet omkring os og vi prioriterer at komme ud og opleve og udvide barnets omverdens bevidsthed. Det kan være til bens, i klapvogn eller på ladcykler til bl.a. Nonneparken, skov, fodboldbanen, andre institutioner, dyrene, Emdrup sø, Netto, lokale kulturarrangementer, kulturpakker m.m.

Vi tager også på ture der ligger lidt længere væk og det gør vi enten i tog eller bus og selve turen, er i sig selv en kæmpe oplevelse. Vi har en årlig bondegårdstur og benytter os ofte af biblioteket, Eksperimentariet, Dyrehaven, teaterforestillinger, Remissen m.m.

 

 

Vi arbejder med overgange i børns liv

Børn har flere overgange i deres liv, og skifter børnefællesskaber flere gange. For at dette skal lykkes bedst muligt for barnet, er det vigtigt, at forældre og personale samarbejder om at skabe sammenhæng i disse overgange.

I Mariehønen afholdes for samtaler med alle nye familier og sammen med forældrene planlægger vi opstarten, så den passer til barnet/familien. Vi udarbejder sammen med forældrene ”Barnets familietræ”, hvor vi og familien bidrager til, at bygge bro og inviterer til samtale mellem vuggestuen og hjemmet.

I Mariehønen afholder vi afsluttende -/forberedende samtale med familien ved overgang til bh og hvor vi i samarbejde, støtter op om barnets udviklings potentialer. Samtalen tager afsæt i dialog- vurderingen (Hjernen & hjertet), hvor både personale og forældre bidrager med hver deres oplevelser og perspektiver. Vi tager på børnehave besøg med barnet og deres venner. Vi laver en lille fotoserie på Aula om barnets børnehave besøg, som familien kan bruge til at tale med barnet om.

 

Vi tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer, som tager højde for børn i udsatte positioner ved

Alle børn kan i perioder befinde sig i en udsat position, så vi tilrettelægger altid læringsmiljøer som tager højde for alle børn i hverdagen

I Mariehønen indretter og omlægger vi lege- og læringsmiljøer, der tager afsæt i vores aktuelle børnegruppe. Vi har øje for det enkelte barn i samspil med den øvrige gruppe, således at alle børn har lige deltagelsesmuligheder til at indgå i positive børnefællesskaber. Vi opdeler dagligt børnene i mindre legegrupper i tæt relation til en voksen. Grupperne tager afsæt i barnets alder, udvikling og trivsel.

 

Samarbejde med forældrebestyrelsen

Vi er i tæt samarbejde med vores valgte bestyrelse om at kvalificere dagtilbuddets kvalitet

I Mariehønen har vi et tæt og værdifuldt samarbejde med vores bestyrelse om såvel drift som pædagogisk praksis. Bestyrelsen forholder sig til og kvalificerer vores pædagogik, nye tiltag, forældresamarbejde, læreplaner m.m. Årligt afholder vi et fælles personale – og bestyrelsesmøde om et relevant tema. Dette samarbejde er meget givende og skaber sammenhængskraft mellem bestyrelsen og personalegruppen. Der er valg til bestyrelsen 1.årligt.

 

Den styrkede pædagogiske læreplan

 

Krop, sanser og bevægelse

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relations dannelse udgår fra kroppen.

Sanserne er børns adgang til verden og fundamentet for at opfatte og begribe verden. Gennem brug af sanserne udvikles hjernens neurale netværk.

Sanserne er således børns adgang til direkte, konkrete erfaringer med omgivelserne og derfor også fundamentet for tilegnelse af fx sprogets abstrakte begreber.

I Mariehønen tilstræber vi, at alle børn bliver udfordret motorisk og sansemotorisk igennem leg, i vores omgivelser så vel indendørs som udendørs og de aktiviteter vi har fokus på. For os er det vigtigt, at vi gennem fællesskaber og leg bidrager, understøtter og motiverer barnet til at føle glæde og have mod på at bevæge sig i forskellige sammenhænge, også når det er ”lidt farligt” og at barnets måde, at sanse og forstå verden på bliver stimuleret og udfordret således, at barnet befinder sig godt i ”verden”.

Vi inviterer til, at alle møbler på stuen kan bruges til motoriske udfoldelser. Vi har specifikke motorikredskaber, som vi bruger flittigt i små motorikhold. Vi tilstræber at være ude dagligt, både på vores legeplads og ude i den større natur. Endvidere har vi altid opmærksomheden rettet imod barnets selvhjulpethed, hvor vi sammen med barnet øver, hvad der er op og ned, at få tøj af og på, vaske hænder, pudse næse, smøre mad, hælde op osv.

 

Natur, udeliv og science

Vi samarbejder med forældrene for at understøtte en grundlæggende naturvidenskabelig dannelse af børnene.

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension. Legen er en væsentlig indgang, både med hensyn til børnenes oplevelser af naturen og sig selv i naturen.

I Mariehønen arbejder vi med i årstiderne og naturens gang, vi har fokus på vejrskifte, naturmaterialer og naturfænomener. Vi er ude i al slags vejr og vi oplever vores børn befinder sig godt, også i regnvejr. Vi laver små projekter og forsøg bl.a. med at så karse, udfolde os kreativ med naturmaterialer, undersøge hvad der kan flyde i vand og hvad kan man gøre med en kastanje, hvor bænkebideren bor, hvor lang en regnorm er og bor edderkoppen i sit spind? Vi planter med børnenes familier hvert forår, passer og vander vores blomster, dyrker frugt, grøntsager og urter og smager på dem til frokost. Vi inddrager naturen og vores omkringliggende miljø, som f.eks. Eksperimentariet, bondegård, strand og skov, følger og forfølger børnenes naturlige nysgerrighed og deltager løbende i forskellige tilbud f.eks. Micro science festival og skraldeindsamling.

 

Social udvikling

Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed. Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, der bidrager til demokratisk dannelse. Gennem legen lærer børn at forhandle, at indgå kompromisser og at løse konflikter.

Hos os spiller legen en central rolle.

I Mariehønen indretter og omdanner vi legemiljøer, så de understøtter fællesskaber i den aktuelle børnegruppe med hensyn til interesser, alder og udvikling. Vi opdeler børnegruppen i mindre grupper så alle børn inddrages og oplever sig som en del af fællesskabet og så alle børn har en tæt voksen kontakt, der møder barnet og gruppen med positive forventninger som understøtter barnets lyst og mod til at møde verden. Vi er opmærksomme på at følge børnenes spor og afbryder derfor ikke værdifuld leg og samvær og forsøger så vidt muligt at begrænse opbrud i barnets/gruppens hverdag. Vi tager afsæt i ”Fri for mobberi,” og det afspejler vores måde at møde barnet, måden vi kommunikerer på, måden vi danner relationer på og måden vi møder andre empatisk. I Mariehønen inddrager vi børnene i flere daglige gøremål. Vi har ”ugens hjælper”, der sammen med en voksen henter mad, dækker bord, kører ud med madvognen osv. Det er vores oplevelse, at denne særlige rolle har stor betydning for barnet og gruppen. At være betydningsfuld, at få og mestre en særlig opgave, at blive tituleret af vennerne med positive vendinger og hænge visuelt på døren som ugens særlige.

I Mariehønen lægger vi stor vægt på, at alle børn dagligt får en god modtagelse og afsked, at vi sammen med barnets venner får alle børn til at opleve sig som en værdifuld del af et fællesskab, at det var godt de kom og at de skal have det godt, til vi ses igen.

 

Kommunikation og sprog

Et komplekst og nuanceret sprog er afgørende for børns udvikling og dannelse. Sprog giver børn mulighed for at ytre og forstå tanker, følelser, behov og viden om verden.

Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.

Legen er en central øvebane for barnets ordforråd, sætninger og kommunikative kompetencer

I Mariehønen sætter vi ord på og oversætter børnenes gøren og færden, vi understøtter det nonverbale sprog bl.a. igennem fagter til følelser, udsagn, sange, rim og remser. Vi visualiserer sprog, aktiviteter, sange og fortællinger med udsmykning af vores opholdsrum og delagtiggør vores fokusområder med forældrene, således at der i hjemmet kan følges op på fortællinger, sange osv.

Vi arbejder året rundt med to måneders temaer, hvor vi sammen med børnene fordyber os i relevante temaer der understøtter barnets sprog og muligheder for oplevelser, fortællinger og genfortællinger.

Vi opdeler børnene i mindre grupper, det gør, at alle børn får mulighed for at udfolde sig og at det pædagogiske personale har mulighed for at tilrettelægge den pædagogiske praksis, således at alle børn tilgodeses i forhold til udvikling af sprog.

Vi bruger bøger, sange, billeder, skriftsprog, IPAD, hørebøffer m.m. som forskellige aktivitets muligheder og læringsstile, der understøtter sproget verbalt såvel som nonverbal.

 

Kultur, æstetik og fællesskab

Hos os mødes børn, forældre og pædagogisk personale med mange forskellige baggrunde, kulturer, normer, traditioner og sædvaner. Denne forskellighed ser vi som en ressource, da et læringsmiljø præget af mangfoldighed og accept er med til at udvikle børns forståelse af egne værdier og respekt for andres og bidrager til inklusion og tolerance.

Vi giver forældrene mulighed for at være en del af vores hverdag og fællesskab.

 

I Mariehønen har vi flere gode traditioner, som vi vægter højt. At være sammen med nogen om noget er betydningsfuldt for barnet og for fællesskabet, som de indgår i. Så vidt muligt, inddrager vi barnets familie der hvor det giver mening. Bl.a. har vi vores årlige jule-og sommerfest hvor barnets familie deltager, vi justerer og reflekterer vores arrangementer, så de passer til vores aktuelle børnegruppe og gruppens behov. Alle børn deltager ikke i alle aktiviteter, men alle børn tilbydes deltagelsesbaner, der passer til deres alder, udvikling og behov.

Vi har i foråret bedsteforældre/plantedag, hvor barnet sammen med deres ”bedster” har en blomst, grønsag eller krydderurt med, som de planter sammen. Efterfølgende kan barnet følge/passe deres plantes vækst og sågar smage på den ved dagens frokost. Vi vil gerne være brobyggere mellem vuggestue og hjem, således at barnet oplever deres vuggestueverden sammen med deres familier og omvendt.

Ligeledes vægter vi i Mariehønen at få gode og mange forskellige oplevelser med børnene og deltager årligt i flere af Gentofte Kommunes kulturpakker enten i vuggestuen eller ude i verden. Ved at deltage i kulturpakkerne bliver børnene introduceret til mange forskellige udtryksformer, hvor de får mulighed for at eksperimentere, konstruere og udtrykke sig kreativt såvel sprogligt, motorisk og kunstnerisk.

 

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder.

Igennem leg og andre meningsfulde aktiviteter gør børn sig væsentlige erfaringer med forskellige sociale positioner, som giver dem et grundlæggende demokratisk værdisæt, der udvikler og understøtter børnenes dannelse og livsduelighed.

Såvel hjemme som i dagtilbuddet er det vigtigt, at læringsmiljøet understøtter børnene i at udtrykke deres følelser og håndtere konflikter hensigtsmæssigt uden at miste gåpåmodet fremadrettet.

I Mariehønen arbejder vi i små og differentierede fællesskaber. Vi er opmærksomme på, at alle børn har lige deltagelsesmuligheder og er en del af fællesskabet. Vi er opmærksomme på barnets personlige udfordringer/kompetencer og hjælper barnet med at komme i spil på en positiv måde og nærme sig næste udviklingszone. De store børn får tildelt opgaver, de både kan honorere men også vokse i. Vi har indført ”ugens hjælper”, som går ud på, at barnet sammen med personalet henter mad, dækker bord osv. Hjælperens billede hænger på døren hele ugen, så alle kan se hvem der er dennes uge særlige hjælper.

Vi har ” barnets familietræ”, som vi samarbejder med familien om, med billeder af barnets familie, hus, hund, tegninger og små fortællinger. Familietræet bliver brugt som bindeled mellem vuggestue/hjem, men også blandt børnene som en oplagt fortælling om hinanden og deres familier.